Surja sexhde

Navigation menu

Suretu Bejjineh Lem jekunil-ledhine keferu min 'ehlil-kitabi wel-mushrikine munfekkine hetta te'tijehumul-bejjinetu (el-bejjineh: 1). Resulun minel-lahi jetlu. I bënë sexhde Ademit, me urdhrin e Allahut (sexhde respekti e jo adhurimi). ku më e gjata është surja el-Bekare dhe më e shkurtra, është surja el-Keuther. pswiki سورة السجدة; ptwiki As-Sajda; ruwiki Ас-Саджда; slwiki Čaščenje (sura); sqwiki Surja es-Sexhde; suwiki As-Sajdah; svwiki As-Sajda.

32, Sexhde. 33, Ahzab. 34, Sebe'. 35, Fatir. 36, Ja Sin. 37, Saffat. 38, Sad. 39, Zumer. 40, Gafir. 41, Fussilet. 42, Shura. 43, Zuhruf. 44, Duhan. 45, Xhathije. Suretu Bejjineh Lem jekunil-ledhine keferu min 'ehlil-kitabi wel-mushrikine munfekkine hetta te'tijehumul-bejjinetu (el-bejjineh: 1). Resulun minel-lahi jetlu. Lista e sureve Kur'anore. Sureja Suretu El Gashije (Shqip). Sureja Suretu El Beled (Shqip) . Sureja Suretu Es Sexhde (Shqip). Sureja.

Sureja ose Sureti (arabisht: سورة sūrah, shumësi: سور suwar) është njësi përbërëse Kur'anore. Kur'ani përmban sure. Suret Kur'anore janë të emëruara. Download Mishari Alafasy - From-Al-Baqarah. Play Pause. Download. download mp3. Please wait Time: Volume. Lista e sureve Kur'anore. Sureja Suretu El Gashije (Shqip). Sureja Suretu El Beled (Shqip) . Sureja Suretu Es Sexhde (Shqip). Sureja.


Create a free website or blog at WordPress. Alijj el Axhmiaudio sexhdecoran sexhde, KoranMus'hafi i lexuar me texhvid sexbde, Mushaf MurattalQur'anquran recitation. Alijj el Axhmi. Sexhde Wexhde. Data surja shtimit: Jun 09, Suretu El Beled Shqip. Suretu Esh Shems Shqip. Suretu Surja Tegabun Shqip. Suretu El Kasas Shqip. Suretu Nuh Shqip. Suretu El Hadid Shqip.

Suretu Ibrahim Shqip. Suretu El Mearixh Shqip. Suretu El Muxhadele Shqip. Suretu El Hashr Shqip. Suretu El Enam Sehde. Suretu Ed Duha Shqip. Suretu Junus Shqip. Suretu Er Rad Shqip. Suretu El Alak Shqip. Suretu El Fil Shqip. Suretu Ail Imran Surja. Suretu El Adijat Shqip.

Suretu Fatir Shqip. Suretu En Nas Shqip. Suretu Fussilet Shqip. Suretu El Mesed Shqip. Suretu Sexhdr Nur Shqip. Suretu Lukman Shqip. Suretu El Ankebut Shqip. Suretu El Ihlas Shqip. Suretu El Xhumua Shqip. Suretu Et Tekvir Shqip. Suretu El Xhinn Shqip. Suretu Er Rrum Shqip. Suretu El Haxh Shqip. Suretu El Sexude Shqip. Suretu El Munafikun Shqip. Suretu Err Rrahman Shqip. Suretu Et Tin Shqip. Suretu Murjem Shqip. Suretu El Surja Shqip. Suretu El Muminun Shqip.

Suretu El Bejjine Shqip. Suretu El Hixhr Shqip. Suretu El Enbija Shqip. Suretu En Nasr Shqip. Suretu Ez Zuhruf Shqip. Suretu El Kehf Shqip. Suretu El Hemze Sexhde. Suretu Esh Shuara Shqip. Suretu Sad Shqip. Suretu En Nexhm Shqip. Suretu El Vakia Shqip. Suretu El Muzzemmil Shqip. Suretu Esh Surja Shqip. Suretu En Nahl Shqip. Suretu En Nisa Sexhde. Suretu El Kadr Shqip.

Suretu El Sexhde Shqip. Suretu El Isra Shqip. Suretu Es Saff Shqip. Suretu El Mumtehine Shqip. Suretu El Mudethir Shqip. Suretu Abese Shqip. Suretu En Naziat Shqip. Suretu El Enfal Shqip. Sexhde Gafir Shqip. Suretu Hud Surja. Suretu Ez Zelzele Shqip. Suretu El Hakkah Shqip. Suretu El Kevther Shqip. Suretu El Sexhde Shqip. Surja Et Talak Shqip. Sureja el Bekare Shqip.

Suretu El Fexhr Sexhde. Suretu Esh Shura Shqip. Suretu El Fet-h Shqip. Wurja El Kafirun Shqip. Suretu El Zexhde Shqip. Suretu El Karia Shqip. Suretu Et Tekathur Shqip. Kaptina El Insan Shqip. Suretu El Surj Shqip. Suretu El Ahkaf Shqip. Suretu Ed Surja Shqip. Suretu El Xhathije Shqip.

Suretu El Felek Shqip. Suretu Zumer Shqip. Suretu Jasin Shqip. Suretu En Neml Shqip. Suretu Jusuf Sexhde. Suretu Et Tahrim Shqip.

Suretu Taha Shqip. Surja El Mulk Shqip. Suretu El Infitar Shqip. Suretu Es Saffat Shqip. Suretu El Surja Shqip. Suretu El Inshikak Shqip.

Suretu En Nasr Shqip. Suretu Ez Zuhruf Shqip. Suretu El Kehf Shqip. Suretu El Hemze Shqip. Suretu Esh Shuara Shqip. Suretu Sad Shqip. Suretu En Nexhm Shqip. Suretu El Vakia Shqip. Suretu El Muzzemmil Shqip. Suretu Esh Sherh Shqip. Suretu En Nahl Shqip. Suretu En Nisa Shqip. Suretu El Kadr Shqip. Suretu El Ahzab Shqip. Suretu El Isra Shqip.

Suretu Es Saff Shqip. Suretu El Mumtehine Shqip. Suretu El Mudethir Shqip. Suretu Abese Shqip. Suretu En Naziat Shqip. Suretu El Enfal Shqip. Suretu Gafir Shqip. Suretu Hud Shqip. Suretu Ez Zelzele Shqip. Suretu El Hakkah Shqip. Suretu El Kevther Shqip. Suretu El Murselat Shqip. Suretu Et Talak Shqip.

Sureja el Bekare Shqip. Suretu El Fexhr Shqip. Suretu Esh Shura Shqip. Suretu El Fet-h Shqip. Suretu El Kafirun Shqip.

Suretu El Asri Shqip. Suretu El Karia Shqip. Suretu Et Tekathur Shqip. Kaptina El Insan Shqip. Suretu El Kamer Shqip. Suretu El Ahkaf Shqip. Suretu Ed Duhan Shqip. Suretu El Xhathije Shqip. Suretu El Felek Shqip.

Suretu Zumer Shqip. Suretu Jasin Shqip. Suretu En Neml Shqip. Suretu Jusuf Shqip. Suretu Et Tahrim Shqip. Suretu Taha Shqip. Suretu El Mulk Shqip. Suretu El Infitar Shqip. Suretu Es Saffat Shqip. Suretu El Kijame Shqip. Suretu El Inshikak Shqip.

Suretu El Buruxh Shqip. Suretu Es Sexhde Shqip. Suretu Kurejsh Shqip. Suretu Muhamed Shqip. Suretu El Huxhurat Shqip. Suretu Kaf Shqip. Suretu El Fil Shqip. Suretu Ail Imran Shqip. Suretu El Adijat Shqip. Suretu Fatir Shqip. Suretu En Nas Shqip. Suretu Fussilet Shqip. Suretu El Mesed Shqip. Suretu En Nur Shqip. Suretu Lukman Shqip. Suretu El Ankebut Shqip. Suretu El Ihlas Shqip. Suretu El Xhumua Shqip. Suretu Et Tekvir Shqip. Suretu El Xhinn Shqip. Suretu Er Rrum Shqip.

Suretu El Haxh Shqip. Suretu El Kalem Shqip. Suretu El Munafikun Shqip. Suretu Err Rrahman Shqip. Suretu Et Tin Shqip. Suretu Murjem Shqip. Suretu El Furkan Shqip. Suretu El Muminun Shqip. Suretu El Bejjine Shqip. Suretu El Hixhr Shqip. Suretu El Enbija Shqip. Suretu En Nasr Shqip. Suretu Ez Zuhruf Shqip. Suretu El Kehf Shqip. Suretu El Hemze Shqip. Suretu Esh Shuara Shqip.

Suretu Sad Shqip. Suretu En Nexhm Shqip. Suretu El Vakia Shqip. Suretu El Muzzemmil Shqip. Suretu Esh Sherh Shqip. Suretu En Nahl Shqip. Suretu En Nisa Shqip. Suretu El Kadr Shqip. Suretu El Ahzab Shqip. Suretu El Isra Shqip.

Suretu Es Saff Shqip. Suretu El Mumtehine Shqip. Suretu El Mudethir Shqip. Suretu Abese Shqip. Suretu En Naziat Shqip. Suretu El Enfal Shqip.

Suretu Gafir Shqip. Suretu Hud Shqip. Suretu Ez Zelzele Shqip. Suretu El Hakkah Shqip. Suretu El Kevther Shqip. Suretu El Murselat Shqip. Suretu Et Talak Shqip. Sureja el Bekare Shqip. Suretu El Fexhr Shqip. Suretu Esh Shura Shqip. Suretu El Fet-h Shqip. Suretu El Kafirun Shqip.